Medezeggenschapsraad

Zoals het woord al zegt, heeft de MR medezeggenschap/inspraak bij een aantal belangrijke beleidsmatige beslissingen die er op school genomen worden. Over welke beslissingen het gaat, staat in het medezeggenschapsreglement. Hier staat ook in of de raad een adviesbevoegdheid heeft of dat er instemming van de raad nodig is voor een besluit definitief wordt.

De medezeggenschapsraad binnen Prodas (Primair Onderwijs Deurne Asten Someren) kent twee niveaus:

  1. De medezeggenschapsraad van de school (de MR). Alle afzonderlijke scholen hebben een MR die meedenkt en beslist over onderwerpen die rechtstreeks betrekking hebben op het beleid van de eigen school.
  2. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (de GMR). De GMR houdt zich bezig met zaken die de meerderheid van de aangesloten scholen betreffen. De GMR bestaat uit 6 leerkrachten en 6 ouders. De GMR overlegt met de raad van bestuur van PRODAS.

Onze MR bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders. De MR overlegt met de directeur van de school, als vertegenwoordiger van het bestuur. Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar. De data staan op de kalender. Verdere informatie hierover kunt u vinden in het vergaderprotocol.
 
Samenstelling:  

Oudergeleding:                                        Personeelgeleding:
Chantal Lemmens                                   Laura Huijerjans
Pierre Keeren                                          Lian van den Boomen
Alexander Verbruggen (Leo)                   Anne Koolen (Leo)


Heeft u als ouder een onderwerp m.b.t. beleidszaken, dan kunt u contact met ons opnemen via mr@heiakker.nl. Of door een van de bovengenoemde leden aan te spreken. 

 
De MR is geen klachtencommissie, daarvoor moet u bij de eerstverantwoordelijke zijn. Dat is in de meeste gevallen de leerkracht van uw kind of in 2e instantie de directeur van de school.

 

                                             

 

Inschrijfformulier