Wat doen we in groep 8?

Om dit laatste jaar op de Heiakker goed af te sluiten, is het belangrijk dat er een goede sfeer in de groep heerst. We leggen daarom erg veel nadruk op samenwerking, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.
We proberen dit tot uiting te laten komen in het dagelijks werk, maar ook door het volgen van lessen, gericht op sociale vaardigheden, het groepsoverstijgend werken, zorg dragen voor het huiswerk, het samen maken van uitstapjes.

Zaakvakken:
Voor de zaakvakken werken we in groep 5 t/m 8 met Blink Geïntergreerd.
Dit is een digitale methode waarin zelf ontdekken en doen voorop staat. Ze werken vanuit het principe ’Voelen is onthouden’. Elke les bevat een nieuwe uitdaging; een vraag die leerlingen zelf gaan beantwoorden. Deze methode laat kinderen stap voor stap ontdekken en ervaren op het gebied van geschiedenis, aardijkskunde, natuur&techniek. Met prachtige foto’s, duidelijke animaties, filmpjes, haalbare onderzoeken en praktische doe-opdrachten. De les begint samen op het digibord en de verwerking is voor de kinderen in een werkboek of digitaal. Alle kinderen krijgen een inlogcode waarmee ze kunnen inloggen op www.blinkstart.nl of via de symbaloo van onze school. Hier vinden zij hun eigen leeromgeving, de lessen waar we mee bezig zijn, de filmpjes, extra informatie en de bronnenbladen. Deze methode bewijst dat leren niet stopt op school! Voor de toetsen krijgen kinderen een leerblad mee naar huis. Zodat ze deze thuis kunnen voorbereiden.
Bij aardrijkskunde krijgen de kinderen ook topografie. Daarbij horen ook toetsen!

Rekenen:

We werken sinds dit jaar met de nieuwe methode Pluspunt. Hierbij oefenen we aan twee verschillende nieuwe doelen per week en herhalen we met de conditietrainer de doelen die we in het blok ervoor geleerd hebben zelfstandig.
De leerkracht kijkt in de lessen per doel wat de leerlingen nodig hebben: wie heeft behoefte aan extra uitleg en wie kan zelf verder oefenen. Voor de hele sterke rekenaars is er de Sprinter voor uitdagend rekenwerk.
Ook de kinderen wordt elke les dmv een Kijk terug opdracht gevraagd om terug te kijken op de lesstof. En bij de conditietrainer wordt regelmatig aan de kinderen gevraagd om te kijken of ze denken dat ze dit doel voldoende beheersen voor de toets die er aan komt.

De software (Bingel-Pluspunt) bekijkt aan de hand van peiltaken hoe ver de kinderen in de in het blok daarvoor aangeboden doelen zijn en zet daarna op niveau van het kind plustaken/ verbetertaken/ herhaaltaken klaar per leerdoel. Helaas is de software niet thuis beschikbaar....

Na steeds een paar blokken hebben we een Rekenlab: dat is een rekenproject warin we het rekenen verbinden met het echte leven. Hierin doen kinderen samen onderzoek en werken aan belangrijke 21e eeuwse vaardigheden in combinatie met het rekenwerk!

In de lessen zorgen we dat net als voorgaande jaren regelmatig handelend gerekend wordt, dit is zeker bij het begin van een nieuw doel belangrijk, zodatt de leerlingen niet alleen een trucje leren, maar echt snappen wat ze aan het doen zijn! Rekenen doe je om er wat aan te hebben, niet omdat je het op school moet leren!

Taal:
Onze methode Staal Taal gaat uit van 8 thema’s. Elke dag is er een taalles: woordenschat, taal verkennen, grammatica, spreken en luisteren of schrijven. In de derde week is er een toets. Naar aanleiding van de toets werken de kinderen verder op eigen niveau.

Spelling:
In de les van Staal Spelling wordt een spellingafspraak aangeboden en met bijbehorende woorden ingeoefend (4x per week). Na 3 weken volgt een toets. De aangeboden spellingafspraken komen iedere week terug. Omdat de kinderen deze afspraken moeten herhalen en inoefenen krijgen de kinderen een boekje waarin de afspraken staan vermeld, zodat ze deze bij alle vakken kunnen gebruiken.

Engels 
In groep 7 en 8 werken we met de methode Groove me . Ook deze methode valt onder Blink Educatie en is een digitale methode. Het is een lesmethode Engels waarbij muziek de basis is van alle lessen. De muziek die gebruikt wordt, is ‘echte’ muziek: bekende popsongs en eigentijdse hits. In de lessen wordt het thema van het liedje gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij komen alle vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet tot alleen de woorden uit het liedje, maar worden uitgebreid met woorden passend bij het thema. De spreekvaardigheid en de luister- en leesvaardigheid komen aan bod. Ook Engels zal getoetst worden. Ook deze toetsen zullen ze thuis voorbereiden.

Muziek:
123 zing is een nieuwe methode met een grote digitale databank, waarin een leerlijn muziek zit en veel losse liedjes. Er is 1 muziekles per week. Kinderen kunnen thuis ook inloggen op de muziekmethode! Presentatie Elke leerling verzorgt 2 keer per jaar een presentatie. Dit kan zijn in de vorm van een spreekbeurt, een boekenbeurt of een werkstuk. De kinderen zullen hiervoor tijdig de info ontvangen.

Gym: 
Elke vrijdag hebben we gymles, waarin materialen en spellen aan de beurt komen. Onze groep gaat gymmen van 8.30-9.45u in de Kubus. Het is de bedoeling dat de kinderen gymkleding en gymschoenen zonder zwarte zolen dragen. De kinderen die een eigen device mee naar school brengen, komen dit voor ze naar de Kubus gaan op school in de tabletkast leggen. Deze worden dus niet meegenomen naar de gymzaal. Daarna gaan zij zelfstandig naar de Kubus. De gymlessen worden om de week gegeven door een vakdocent. De andere week geeft de eigen leerkracht de les. Mag uw kind niet gymmen dan vinden wij het fijn als u dit meldt, of dat er een briefje mee komt. Op de lange dagen gaan we ook nog een extra moment bewegen in de vorm van een spel of opdracht.

Techniek:
We werken 6 lessen met techniekkisten.

Huiswerk:
Om alvast een beetje te wennen aan de huiswerkregelmaat van het voortgezet onderwijs, geven wij twee keer per week maak huiswerk mee (rekenen en taal/spelling/begrijpend lezen). Meestal betreft dit bekende leerstof. Probeer uw kind te motiveren om op een verstandige manier met dit huiswerk om te gaan. Toetsen van aardrijkskunde, topografie, natuurkennis en geschiedenis en Engels worden ook thuis geleerd. Het is belangrijk dat kinderen er tijdig aan beginnen. Daarvoor hebben we, in overleg met het VO, aan de kinderen een agenda verstrekt. In de agenda kunnen ook de activiteiten genoteerd te worden, die de kinderen in de familiesfeer hebben, zoals verjaardagen, training voor hun sport, muzieklessen e.d. Kinderpostzegelactie De kinderen proberen kinderzegels of kaarten te verkopen voor een goed doel. Deelname hieraan is vrijwillig. De info hier over volgt later dit jaar.

Seksuele vorming
In dit laatste leerjaar van de basisschool wordt er tijdens een aantal lessen extra aandacht besteed aan seksuele vorming. In de andere groepen hebben de kinderen hiermee al kennis gemaakt in de week van de lentekriebels waar we elk jaar aan deelnemen. We praten niet alleen over de “technische kant” maar vooral ook over beleving en gevoelens. Het project neemt een aantal lessen in beslag van onze zaakvak methode.

Excursies/projecten
Het is gebruikelijk dat we met kinderen van groep 8 hier en daar een kijkje gaan nemen. Het programma wordt u te zijner tijd uitgereikt. De excursies staan in het teken van het lesprogramma.

En natuurlijk heel belangrijk in groep 8: een feestelijke afsluiting van de basisschooltijd! In de laatste lesperiode zullen daarom een aantal bijzondere activiteiten plaatsvinden waaronder het kamp en een afscheidsavond!