Wat doen we allemaal in groep 6?

In onze groep 6 worden we alsmaar zelfstandiger in het leren en doelen bepalen!

Rekenen:
We werken sinds dit jaar met de nieuwe methode Pluspunt. Hierbij oefenen we aan twee verschillende nieuwe doelen per week en herhalen we met de conditietrainer de doelen die we in het blok ervoor geleerd hebben zelfstandig.

De leerkracht kijkt in de lessen per doel wat de leerlingen nodig hebben: wie heeft behoefte aan extra uitleg en wie kan zelf verder oefenen. Voor de hele sterke rekenaars is er de Sprinter voor uitdagend rekenwerk.
Ook de kinderen wordt elke les dmv een Kijk terug opdracht gevraagd om terug te kijken op de lesstof. En bij de conditietrainer wordt regelmatig aan de kinderen gevraagd om te kijken of ze denken dat ze dit doel voldoende beheersen voor de toets die er aan komt.

De software (Bingel-Pluspunt) bekijkt aan de hand van peiltaken hoe ver de kinderen in de in het blok daarvoor aangeboden doelen zijn en zet daarna op niveau van het kind plustaken/ verbetertaken/ herhaaltaken klaar per leerdoel. Helaas is de software niet thuis beschikbaar....

Na steeds een paar blokken hebben we een Rekenlab: dat is een rekenproject warin we het rekenen verbinden met het echte leven. Hierin doen kinderen samen onderzoek en werken aan belangrijke 21e eeuwse vaardigheden in combinatie met het rekenwerk!

In de lessen zorgen we dat net als voorgaande jaren regelmatig handelend gerekend wordt, dit is zeker bij het begin van een nieuw doel belangrijk, zodatt de leerlingen niet alleen een trucje leren, maar echt snappen wat ze aan het doen zijn! Rekenen doe je om er wat aan te hebben, niet omdat je het op school moet leren!

Taal: 
Onze methode Staal Taal gaat uit van 8 thema’s. Elke dag is er een taalles: woordenschat, taal verkennen, grammatica, spreken en luisteren of schrijven. In de derde week is er een toets. Naar aanleiding van de toes werken de kinderen verder op eigen niveau. 

Spelling: 
Bij elke les van Staal spelling wordt een spellingafspraak aangeboden en met bijbehorende woorden ingeoefend (5x per week). Na 3 weken volgt een toets. De aangeboden spellingafspraken komen iedere week terug. Omdat de kinderen deze afspraken moeten herhalen en inoefenen krijgen de kinderen een boekje waarin de afspraken staan vermeld, zodat ze deze bij alle vakken kunnen gebruiken. 

Lezen: 
Onze methode Estafette heeft 2 leeslessen per week van 30 minuten waarin de kinderen onderverdeeld zijn in 3 aanpakken. De aanpakken worden bepaald door de cito scores, avi, dmt en observaties. Deze groepen zijn vorig schooljaar al vastgesteld en worden tweemaal gedurende het schooljaar opnieuw bekeken. Doel avi eind 6 of een hoger niveau. Voor begrijpend lezen gebruiken we Lezen in Beeld. Die heeft 1 les per week. Door middel van de leessleutels (leestechnieken) leren de kinderen teksten begrijpen, wat betreft de inhoud, herkomst en doel. 

Wereldoriëntatie:
Voor de zaakvakken werken we in groep 5 t/m 8 met Blink Geïntegreerd.
Dit is een digitale methode waarin zelf ontdekken en doen voorop staat. Ze werken vanuit het principe ’Voelen is onthouden’. Elke les bevat een nieuwe uitdaging; een vraag die leerlingen zelf gaan beantwoorden. Deze methode laat kinderen stap voor stap ontdekken en ervaren op het gebied van geschiedenis, aardijkskunde, natuur&techniek. Met prachtige foto’s, duidelijke animaties, filmpjes, haalbare onderzoeken en praktische doe-opdrachten. De les begint samen op het digibord en de verwerking is voor de kinderen in een werkboek of digitaal. Alle kinderen krijgen een inlogcode waarmee ze kunnen inloggen op www.blinkstart.nl of via de symbaloo van onze school. Hier vinden zij hun eigen leeromgeving, de lessen waar we mee bezig zijn, de filmpjes, extra informatie en de bronnenbladen. Deze methode bewijst dat leren niet stopt op school! Voor de toetsen krijgen kinderen een leerblad mee naar huis. Zodat ze deze thuis kunnen voorbereiden. Bij aardrijkskunde leren de kinderen dit jaar ook de topo van Nederland zoals, provincies, hoofdsteden en de rivieren.

 

Schrijven:
We hebben 1 schrijfles Pennenstreken per week. De kinderen schrijven met potloden en pennen van school. Zonder toestemming mogen de kinderen geen pennen, potloden of gummen van thuis meenemen.

Handvaardigheid/Tekenen:
Kinderen maken kennis met verschillende soorten materialen en technieken.

Muziek\drama: 123 Zing! Dit is een nieuwe uitdagende moderne digitale muziekmethode voor de groep 1-8 met een doorlopende leerlijn. Muziek met een grote database en themaliedjes waarbij ook allerlei materialen gebruikt gaan worden. Kinderen kunnen ook thuis inloggen!

Sociaal emotionele ontwikkeling:
 We werken met Fides en met Trefwoord. Fides: We maken hierbij gebruik van verschillende symbolen om de gevoelens en dingen die die in de klas spelen te bespreken. Zie voor verdere uitleg onze speciale Fides pagina!
Ook dit schooljaar zullen we werken met een digitale kalender van Trefwoord. Meerdere momenten in de week wordt er een activiteit gedaan, zoals gebed, gedicht, liedje, verhaal of opdracht.

Gym:
Per week is er 1 gymles, op de vrijdag, waarin materialen en spellen aan de beurt komen.  De gymlessen worden  om de week gegeven door een vakdocent. De andere week geeft de  eigen leerkracht les. Mag uw kind niet gymmen dan vinden wij het fijn als u dit meldt, of dat er een briefje meegebracht wordt. Op de lange dagen (dit is dus drie keer per week) hebben we ‘s middags ook nog extra momenten om te bewegen in de vorm van een spel of opdracht.

Techniek:
We werken 6 lessen met techniekkisten, waarin ze allerlei vaardigheden opdoen.