Wat doen we allemaal in groep 4?

of In onze klas werkt juf Rian op maandag en vrijdag. Juf Suzanne werkt op dinsdag, woensdag en donderdag. 

Hieronder geven we jullie per vak wat meer informatie. 

Methode taal: Staal
In Staal Taal werken we met thema’s van 4 weken. In de eerste 2 weken doen de kinderen nieuwe kennis op die zij in week 3 toepassen in een betekenisvol eindproduct. Het eindproduct is bijvoorbeeld een presentatie of publicatie. In de vierde week maken de kinderen een toets. Op grond van de resultaten hiervan krijgt elk kind gerichte extra instructie, herhaling of verrijking aangeboden.

We werken met een bronnenboek waarin teksten, foto’s en afbeeldingen staan die kinderen in het dagelijks leven kunnen tegenkomen. Met behulp van het bronnenboek maken ze de opdrachten in het werkboek.

Daarnaast gebruiken we allerlei spelletjes om de woordenschat op andere manieren te oefenen. 
En er is een computerprogramma dat de kinderen kunnen gebruiken om verder te oefenen met de woordenschat.
We hebben een padletpagina waar de kinderen foto's van de woordenschatwoorden van de week kunnen plaatsen, zodat ze de woorden ook buiten school actiever gaan gebruiken. Zo gaan de woorden echt leven en komt "thuis" de school in. 

Methode spelling: Staal

In Staal spelling werken we ook met blokken van 4 weken. In de eerste drie weken krijgen de kinderen nieuwe spelling categorieën aangeboden met de bijbehorende regel en een gebaar. Daarnaast bied Staal elk blok één nieuw grammaticadoel aan (een woordsoort of een leesteken). Alle spelling categorieën worden elke dag herhaald en geoefend in een oefendictee. Zo voorkomen we dat spellingvaardigheid wegzakt.

Er is ook een computerprogramma dat we gebruiken om spelling extra te oefenen.
We maken het dictee ook regelmatig digitaal! We kunnen dan op het digibord zien wat alle leerlingen ingetypt hebben en meteen bespreken met de spellingsregels wat het juiste antwoord moet zijn.
Ook de wisbordjes gebruiken we regelmatig om het dictee te doen in plaats van in het schrift.

Technisch Lezen: Estafette
Deze methode gaat uit van drie aanpakken. Van zeer begeleid naar zelfstandig werk. De aanpak wordt bepaald door de CITO scores en AVI en DMT. Deze groepen zijn vorig schooljaar al vastgesteld en worden twee maal gedurende het schooljaar bijgesteld door de afname van nieuwe toetsen.

In groep 4 is het belangrijk om veel met uw kind te lezen of voor te lezen.
Ons doel is : AVI eind vier niveau beheerst (AVI E4).
We hebben een padletpagina waar de kinderen met behulp van instructiefilmpjes ook thuis verder kunnen oefenen met woordjes lezen!

Methode rekenen:  Pluspunt.
We werken met de nieuwe methode Pluspunt. Hierbij oefenen we aan twee verschillende nieuwe doelen per week. In elk blok komen er zo 4 nieuwe doelen aan bod die met instructielessen ingeoefend worden. Maar dat is slechts de helft van de rekenles. In de andere helft van de rekenles oefenen de kinderen met een doel uit een eerder blok- en dat doel komt dan terug in de toets (conditietraining).

De leerkracht kijkt in de lessen per doel wat de leerlingen nodig hebben: wie heeft behoefte aan extra uitleg en wie kan zelf verder oefenen. Voor de hele sterke rekenaars is er de Sprinter voor uitdagend rekenwerk.
Ook wordt de kinderen elke les dmv een Kijk terug opdracht gevraagd om terug te kijken op de lesstof. En bij de conditietrainer wordt regelmatig aan de kinderen gevraagd om te kijken of ze denken dat ze dit doel voldoende beheersen voor de toets die er aan komt.

De software (Bingel-Pluspunt) bekijkt aan de hand van peiltaken hoe ver de kinderen in de in het blok daarvoor aangeboden doelen zijn en zet daarna op niveau van het kind plustaken/ verbetertaken/ herhaaltaken klaar per leerdoel. Helaas is de software niet thuis beschikbaar....

Na steeds een paar blokken hebben we een Rekenlab: dat is een rekenproject waarin we het rekenen verbinden met het echte leven. Hierin doen kinderen samen onderzoek en werken aan belangrijke 21e eeuwse vaardigheden in combinatie met het rekenwerk!

In de lessen zorgen we dat net als voorgaande jaren regelmatig handelend gerekend wordt, dit is zeker bij het begin van een nieuw doel belangrijk, zodat de leerlingen niet alleen een trucje leren, maar echt snappen wat ze aan het doen zijn! Rekenen doe je om er wat aan te hebben, niet omdat je het op school moet leren!

Er wordt regelmatig op tempo geoefend om de sommen te automatiseren.
Verder gebruiken we spelletjes om het rekenen op een andere manier te oefenen.
Ook buiten wordt regelmatig bewogen in combinatie met een van de rekendoelen die we aan het oefenen zijn. Bewegend leren! Hoe leuk is dat?!

De sommen onder de 10 worden verder geautomatiseerd en we gaan stevig aan de slag met rekenen tot 20 en later ook tot 100. Ook de tafels komen aan bod. Van tijd komen de kwartieren erbij en de digitale tijd.

Methode schrijven: Pennenstreken
We schrijven op onze school in blokletters!
We oefenen om de blokletters van groep 3 steeds vlotter te kunnen schrijven.
De kinderen leren dit jaar de hoofdletters.
Later dit jaar gaan de kinderen voor het eerst met een pen schrijven.

Godsdienst en Levensbeschouwing: Trefwoord.
Dagelijks een verhaal, liedje of gedicht, of iets om samen te bespreken en over na te denken. 
Projecten met Kerstmis en Pasen worden afgesloten met een viering.

Sociaal Emotionele Ontwikkeling: Fides
Aan de hand van symbolen praten we over gevoelens. B.v. : Matroesjka, domino, ballon of sleutels.
Voor uitgebreidere uitleg kunt u onze speciale pagina over Fides bekijken.

Muziek: 123 Zing
Diverse aspecten van muziek komen aan bod zoals: Liedje aanleren, dans, drama en bespelen van instrumenten.
Plezier in muziekbeleving staat centraal.
U kunt thuis ook inloggen op 123zing. Wij plaatsen daar de liedjes in die uw kind al geleerd heeft, zo kunt u thuis verder zingen.
 

Tekenen/handvaardigheid:
Verschillende technieken komen aan bod en we gaan aan de slag met beeldtaal.
De kinderen verwerken de opdrachten individueel of in groepjes met verschillende materialen.

Techniek:
Er zijn een aantal technieklessen per jaar.
De kinderen werken in groepjes aan een opdracht met behulp van een leskist.

Gym:  
De tijden zijn op vrijdag van 10.00-11.15 uur.
De gymlessen worden om de week verzorgd door een vakleerkracht (LEEF)
De eigen leerkracht is daar dan niet bij aanwezig! De andere week krijgen de kinderen gym van de eigen leerkracht.
Mag uw kind niet gymmen dan vinden wij het fijn dat u dit van tevoren meldt, of dat er een briefje mee wordt gegeven.
De kinderen nemen in een rugzak gymkleding mee (shirt, korte broek / gympakje en gymschoenen). I.v.m. het continuerooster staat er op maandag, dinsdag en donderdag tijd in het rooster voor bewegend leren in de vorm van een spel of opdracht.

Heeft u vragen? Stel ze gerust via ons ouderportaal of loop even binnen!