Schooladvies

4 december 2018

De Schoolkeuze
Deze keus is naast de afsluiting van een mooie tijd op onze school wel het belangrijkste aspect van groep 8! Maar ook in groep 7 is het goed om je alvast te oriënteren...

Eerst is het natuurlijk belangrijk om te weten welke mogelijkheden er zijn:

  • Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)
  • praktijkonderwijs po
  • vmbo b: basisberoepsgerichte leerweg
  • vmbo k -kaderberoepsgerichte leerweg
  • vmbo tg: theoretische / gemengde leerweg (MAVO)
  • Havo: Hoger algemeen vormend onderwijs  
  • VWO/atheneum/gymnasium: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs  -atheneum -gymnasium

In Deurne hebben we een scholengemeenschap waar al deze vormen van onderwijs aanwezig zijn nl. de Instelling voor Voortgezet Onderwijs Deurne (IVOD) Daarnaast is er een zelfstandig gymnasium nl. het St. Willibrord Gymnasium. 

U bent vrij uw kind aan te melden, waar u maar wilt, dus ook buiten Deurne. Te denken valt aan Horst, Helmond e.d. De basisschool zal altijd alleen een vorm van voortgezet onderwijs adviseren (vwo, havo, vmbo…..) en nooit een bepaalde school (Willibrord, Peelland College, Jan van Brabant………).
Onze ervaring is dat een advies met mogelijkheid tot opstroom naar een ander schooltype beter is dan een advies met een ingebouwd risico op afstroom naar een ander (lager) schooltype.
Uw kind kan de volgende adviezen krijgen: VWO HAVO Schakelklas HAVO/VMBO t/g VMBO-t/g VMBO-kader Schakelklas kader/basisberoepsgericht VMBO basis beroepsgericht Praktijkonderwijs(PO)
In geval van een VMBO-advies kan de basisschool voor kinderen met leermoeilijkheden extra hulp in de vorm van Leerweg Ondersteuning adviseren (LWOO). De ouders worden hiervoor door school geïnformeerd.
Een schakelklas (dakpanklas) is een eenjarige tussenvorm tussen 2 onderwijstypes. Het is bedoeld voor kinderen waarbij de basisschool echt twijfelt en het goed is om de definitieve keuze een jaar uit te stellen. Er zal altijd contact zijn tussen de basisschool en de school voor voortgezet onderwijs. Binnen de scholen voor voortgezet onderwijs wordt erg verschillend gedacht over nut en noodzaak van schakelklassen. We raden u aan om tijdens de informatieavonden van het VO hier goed naar te informeren omdat het onze ervaring is dat hier nogal eens spraakverwarring over is. 
 

De toelatingsprocedure
Belangrijk bij de hele procedure is: De basisschool adviseert een type voortgezet onderwijs, de ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze, de school voor voortgezet onderwijs beslist.

Van belang hierbij zijn:
• Het advies van de school.
• Score op LVS volglijst
• Uitslag van de CITO-entree-toets.
• Wens van ouders en kind.

In Deurne volgen we de adviesprocedure zoals die door het basisonderwijs is opgesteld in samenwerking met het IVOD. We gebruiken hierbij leerlingprofielen zoals ze in het informatieboekje van het IVOD beschreven staan. De toelatingsprocedure in Helmond wijkt hier enigszins van af, maar ter wille van de eenduidigheid kiezen wij ervoor om één procedure te volgen. Het aanmelden van leerlingen gebeurt door de ouders, met een adviesformulier van de basisschool. 
 

De adviesprocedure
Het advies voor voortgezet onderwijs dat de basisschool geeft, wordt opgesteld door de leerkrachten van groep 7 en 8 en de interne begeleiders. Hierin worden de resultaten van de afgelopen jaren, het leerlingvolgsysteem, de uitslag van de proef-CITO en de kennis van de leerkrachten over het kind meegenomen. Dit advies mag geen verrassing voor ouders en kinderen zijn, omdat hier al een heel traject aan voorafgegaan is. Reeds bij de bespreking van de uitslag van de entreetoets in groep 7 hebben ouders hun ideeën over de school voor voortgezet onderwijs voor hun kind kenbaar kunnen maken en heeft de school een eerste  indicatie gegeven. De kinderen hebben in een gesprek met hun leerkracht ook hun ideeën kenbaar kunnen maken. Uiteraard wordt de wens van ouders en kind meegewogen in het adviseringstraject, maar het uiteindelijke advies is de verantwoordelijkheid van de school en niet het resultaat van onderhandelingen tussen ouders en school.
In februari wordt het definitieve advies met ouders en kind besproken. Van school uit zijn bij dit gesprek twee leerkrachten aanwezig. Ouders kunnen dan op het adviesformulier aangeven of ze het wel of niet eens zijn met het advies van de basisschool.
 

De aanmelding.

In de week van 9 tot en met 13 maart moet u zelf digitaal uw kind aanmelden bij IVO-Deurne, voor andere scholen kunt u op de website zien wanneer de aanmdeldperiode is.

Uitslag van de Cito-Eind-toets 
Deze komt half mei binnen en wordt aan de kinderen meegegeven. U krijgt 2 exemplaren van de uitslag.

Toelating:
De beslissing Of uw kind wel of niet wordt toegelaten op de door u gekozen school, hoort u medio april van de desbetreffende school. Bij grote twijfel is het mogelijk dat uw kind vóór bovengenoemde datum nog een aanvullend onderzoek moet doen. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de basisschool. U wordt vervolgens uitgenodigd door de school van aanmelding voor een intakegesprek. Voor kinderen met een indicatie Leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO), is er een speciaal plaatsingsonderzoek
in november/december en voor sommige kinderen, van wie de CITO erg tegenviel, eventueel nog in april. Komt uw kind hiervoor in aanmerking, dan zal de school u hierover tijdig informeren.

Bezwaarprocedure
Het uiteindelijke advies is geen resultaat van onderhandelingen tussen ouders en school. De school stelt vanuit haar eigen professionaliteit een gedegen onderbouwd advies op. Ook wanneer ouders het hier niet mee eens zijn, blijft dit advies in principe overeind, tenzij er in een gesprek tussen ouders en school hele nieuwe gezichtspunten naar voren komen. De basisschool geeft een advies, de uiteindelijke beslissing of het kind aangenomen wordt, ligt bij de school voor voortgezet onderwijs. Een bezwaar tegen het niet toelaten van een kind moet dan ook ingediend worden bij de school voor voortgezet onderwijs en niet bij de basisschool. Bent u het niet eens met het gegeven advies, dan kunt u binnen 14 dagen nadat u dit advies gekregen heeft, bezwaar maken bij het bestuur van PRODAS (zie website). De procedure die de school gevolgd heeft wordt dan getoetst. Als de procedure goed gevolgd is, staat de uitkomst niet meer ter discussie. U ontvangt hierover altijd binnen 14 dagen bericht. Ouders kunnen (voor eigen rekening) aanvullende onderzoeken laten doen. De basisschool kan hier kennis van nemen, maar is dit niet verplicht.

Eventuele voorbereidingen op de keuze van een vervolgschool.
Wat onze school betreft:
• Bespreken in de klas : “kiezen na groep 8”.
• Bewustmaken van het belang van de keuze aan de hand van individuele gesprekken met de leerlingen. • Uitleg van de mogelijkheden en de structuur van de verschillende scholen.
Wat uzelf betreft:
?• Bezoek de informatieavonden van de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. (Meestal november groep 8- u krijgt als ouders informatie over de school. Uw kind kan een proefles volgen.)
• Bezoek beslist de open dag op meerdere scholen samen met uw kind. (in Deurne vaak in februari- zei site van de betreffende scholen). Begin hiermee al in groep 7 voor de eerste oriëntatie!
• Lees de informatie die u krijgt en houd de krant bij.
• Praat met mensen die al kinderen hebben op de verschillende vervolgscholen.
• Schroom nooit om bij ons binnen te lopen als u met een vraag zit, daar is de keuze veel te belangrijk voor.
• Raadpleeg de regiogids kwaliteitskaarten voortgezet onderwijs van de onderwijsinspectie. De onderwijsgids Voortgezet Onderwijs van het Ministerie. https://www.devogids.nl/middelbare-scholen/
• Bezoek de internetsites van verschillende scholen, zoals:
www.ivo-deurne.nl 
www.willibrordgymnasium.nl 
www.citaverde.nl (locatie Horst). 
www.janvanbrabantcollege.nl 

Verder worden er op verschillende scholen voor voortgezet onderwijs proef- en kennismakingslesjes gegeven voor de kinderen van groep 8. 
Wanneer de kinderen aangemeld en aangenomen zijn, is er op de meeste scholen een kennismakingsmiddag waarbij de leerlingen kennismaken met hun nieuwe klasgenoten en mentor. 

Terug naar overzicht