Welkom in groep 7

4 december 2018

In onze groep 7 krijgen de kinderen voor het eerst elke week huiswerk. Groep 7 en 8 werken regelmatig samen.

Rekenen:
We werken sinds dit jaar met de nieuwe methode Pluspunt. Hierbij oefenen we aan twee verschillende nieuwe doelen per week en herhalen we met de conditietrainer de doelen die we in het blok ervoor geleerd hebben zelfstandig.

De leerkracht kijkt in de lessen per doel wat de leerlingen nodig hebben: wie heeft behoefte aan extra uitleg en wie kan zelf verder oefenen. Voor de hele sterke rekenaars is er de Sprinter voor uitdagend rekenwerk.
Ook de kinderen wordt elke les dmv een Kijk terug opdracht gevraagd om terug te kijken op de lesstof. En bij de conditietrainer wordt regelmatig aan de kinderen gevraagd om te kijken of ze denken dat ze dit doel voldoende beheersen voor de toets die er aan komt.

De software (Bingel-Pluspunt) bekijkt aan de hand van peiltaken hoe ver de kinderen in de in het blok daarvoor aangeboden doelen zijn en zet daarna op niveau van het kind plustaken/ verbetertaken/ herhaaltaken klaar per leerdoel. Helaas is de software niet thuis beschikbaar....

Na steeds een paar blokken hebben we een Rekenlab: dat is een rekenproject warin we het rekenen verbinden met het echte leven. Hierin doen kinderen samen onderzoek en werken aan belangrijke 21e eeuwse vaardigheden in combinatie met het rekenwerk!

In de lessen zorgen we dat net als voorgaande jaren regelmatig handelend gerekend wordt, dit is zeker bij het begin van een nieuw doel belangrijk, zodatt de leerlingen niet alleen een trucje leren, maar echt snappen wat ze aan het doen zijn! Rekenen doe je om er wat aan te hebben, niet omdat je het op school moet leren!

Taal:
Onze methodeStaal-taal gaat uit van 8 thema’s. Elke dag is er een taalles: woordenschat, taal verkennen, grammatica, spreken en luisteren of schrijven. In de derde week is er een toets. Naar aanleiding van de toets werken de kinderen verder op eigen niveau. Spelling: Staal In de les wordt een spellingafspraak aangeboden en met bijbehorende woorden ingeoefend (4x per week). Na 3 weken volgt een toets. De aangeboden spellingafspraken komen iedere week terug. Omdat de kinderen deze afspraken moeten herhalen en inoefenen krijgen de kinderen een boekje waarin de afspraken staan vermeld, zodat ze deze bij alle vakken kunnen gebruiken.

Lezen:
Met Estafette geven we voor technisch lezen 2 instructie leeslessen per week. We werken met aanpak 1, 2, 3 (instructieniveaus). Daarnaast is er nog voorlezen/leespromotie en lezen kinderen geregeld in hun zelfgekozen boek.
Begrijpend lezen doen we met Lezen in beeld: Door middel van de leessleutels (leestechnieken) leren de kinderen teksten begrijpen, wat betreft de inhoud, herkomst en doel.

Verkeer:
Met de lessen van Wijzer door het verkeer besteden we aandacht aan: Voorrang, je plek op de weg, fietsen en verkeersomstandigheden. We zullen hier 1 maal per week aan werken.
 

Wereldoriëntatie: 
Blink Voor de zaakvakken werken we van groep 5 t/m 8 met de methodes van Blink educatie. Grenzeloos voor aardrijkskunde, Binnenstebuiten voor natuur en Eigentijds voor geschiedenis. Dit zijn digitale methodes waarin zelf ontdekken en doen voorop staat. Ze werken vanuit het principe;’ Voelen is onthouden.’ Elke les bevat een nieuwe uitdaging; een vraag die leerlingen zelf gaan beantwoorden. Deze methode laat kinderen stap voor stap ontdekken en ervaren. Met prachtige foto’s, duidelijke animaties, filmpjes, haalbare onderzoeken en praktische doe-opdrachten. De les begint samen op het digibord en de verwerking is voor de kinderen nog in een werkboek (aardrijkskunde en natuur) of op hun tablet (geschiedenis). Alle kinderen krijgen een inlogcode waarmee ze kunnen inloggen op www.blinkstart.nl OOK THUIS! Hier vinden zij hun eigen leeromgeving, de lessen waar we mee bezig zijn, de filmpjes, extra informatie en de bronnenbladen. Ook kunnen zij het spel topomaster spelen, om zo de topografie te oefenen. Voor de toetsen krijgen kinderen een leerblad mee naar huis, zodat ze deze thuis kunnen voorbereiden. Bij aardrijkskunde hoort ook topografie. De leerlingen krijgen voor topografie zes keer per jaar een blad mee naar huis om thuis de topografie van Europa te leren, waarna zij er een toets over krijgen.
 

Schrijven: 
We hebben 1 schrijfles Pennenstreken per week. We schrijven volgens het methodisch schift, dus we schrijven aan elkaar.

Handvaardigheid/Tekenen:
Kinderen maken kennis met verschillende soorten materiaal.

Muziek:

123 zing! is een nieuwe methode met een grote digitale databank, waarin een leerlijn muziek zit en veel losse liedjes. Er is 1 muziekles per week. De kinderen kunnen thuis ook inloggen....

Fides&Trefwoord: 
We werken met de kalender van trefwoord. Elke week worden er activiteiten gedaan, zoals gebed, gedicht, liedje, verhaal of opdracht. We werken ook met de symbolen van Fides. Zie onze speciale uitlegpagina voor Fides!

Engels:
In groep 7 werken we met de methode Groove.me . Ook deze methode valt onder Blink educatie en is een digitale methode. Het is een lesmethode Engels waarbij muziek de basis is van alle lessen. De muziek die gebruikt wordt, is ‘echte’ muziek: bekende popsongs en eigentijdse hits. In de lessen wordt het thema van het liedje gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij komen alle vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet tot alleen de woorden uit het liedje, maar worden uitgebreid met woorden passend bij het thema. De spreekvaardigheid en de luister en leesvaardigheid komen aan bod. Ook Engels zal getoetst worden. Hiervoor zullen de kinderen een leerblad mee naar huis krijgen zodat ze de toets thuis kunnen voorbereiden.

Gym:
Elke vrijdag hebben we gymles, waarin materialen en spellen aan de beurt komen. Onze groep gaat gymmen van 11.10-12.30u in de Kubus. Het is de bedoeling dat de kinderen gymkleding en gymschoenen zonder zwarte zolen dragen. Na de gym mogen de kinderen zelf naar huis of kunnen zij opgehaald worden bij de Kubus. De kinderen die een eigen device mee naar school brengen, halen hun device na de gymles op in de klas. Deze worden dus niet meegenomen naar de gymzaal. De gymlessen worden gegeven door een vakdocent. Mag uw kind niet gymmen dan vinden wij het fijn als u dit meldt, of dat er een briefje mee komt. Op de lange dagen gaan we ook nog een extra moment bewegen in de vorm van een spel of opdracht.

Techniek
We werken 6 lessen met techniekkisten.

Huiswerk:
In groep 7 wordt er gestart met huiswerk op donderdagen. We starten hiermee in de tweede schoolweek. We willen stimuleren dat uw kind het huiswerk zoveel mogelijk zelfstandig probeert te maken. Natuurlijk kunt u uw kind helpen als dat nodig is, maar ze kunnen ook met vragen bij de leerkracht terecht. We willen als school stimuleren dat uw kind zelf aan het huiswerk denkt. Mocht uw kind het prettig vinden om met een agenda te werken dan mag dat, maar dit is niet verplicht. Naast het maakwerk, krijgen de leerlingen ook geregeld leerwerk mee naar huis. Dit zal zijn voor Engels, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Wij stimuleren de kinderen om geregeld hun proefwerk te leren. Overhoren door ouders kan daar goed bij helpen.

Entreetoets: 
Voor de meivakantie wordt in groep 7 de entreetoets afgenomen, bestaande uit rekenen, begrijpend lezen, taal, woordenschat, informatieverwerking en spelling. Dit is een landelijke toets. De uitslag krijgt u enkele weken later. Hierna volgt ook een ouderavond. Wat kunt u thuis doen?: U kunt thuis uw kind helpen met de leerbladen van de zaakvakken. Uw kind heeft dit jaar ook één boekenbeurt en één spreekbeurt. U kunt uw kind hiermee natuurlijk helpen. Het is fijn om samen te bedenken welk onderwerp uw kind interessant vindt. Ook samen de spreekbeurt een paar keer oefenen, is heel leerzaam. Ze kunnen dan nog gebruik maken van de tips die ze van u krijgen. Ook kunt u altijd met uw kind samen kijken waar we mee bezig zijn. De programma's van BLINK en rekentuin kunnen de kinderen ook thuis openen. Lezen blijft zelfs in groep 7 nog belangrijk. We zien wel eens dat kinderen goed op niveau zitten en toch terug zakken omdat ze minder gaan lezen. Dat zou natuurlijk jammer zijn!

In de loop van het jaar kunt u nog meer informatie vinden op het ouderportaal. Mocht u tussentijds vragen hebben, dan kunt u altijd een berichtje sturen via ouderportaal. Uiteraard kunt u na school ook altijd even binnen lopen.

Groetjes juf Lian

Terug naar overzicht