Welkom in groep 7

4 december 2018

In onze groep 7 krijgen de kinderen voor het eerst elke week huiswerk. Groep 7 en 8 werken regelmatig samen.
Op maandag en donderdagochtend zien we u tijdens de inloop graag in de klas, zodat u samen met uw kind kunt bekijken wat we allemaal doen!

Rekenen:
Wij werken met de digitale rekenmethode MATH.
Deze methode bestaat uit verschillende domeinen (rekenonderdelen: bijv. hoofdrekenen, breuken) en deze laatste zijn weer onderverdeeld in levels (niveaus).
De kinderen werken zoveel mogelijk op hun eigen niveau en tempo.
De leerkracht geeft instructie voor nieuwe leerstof via handelen/spelen, plaatjes, tekeningen/schema’s naar uiteindelijk de kale som toe.

De leerkracht haalt de doelen van de les uit de CITO LVS rekenen. Na een groepsanalyse van deze toets bekijkt de leerkracht welke oefenstof aan de hele groep aangeboden moet worden. Daarnaast maakt elke leerling zijn eigen analyse van deze toets. In een leergesprek tussen leerkracht en leerling worden de individuele doelen per kind bepaald. Vaak krijgt een leerling de instructie van deze leerstof aangeboden in een klein groepje.
De inhoud van de lessen wordt dus zowel door de leerkracht als door de leerling bepaald.

Ieder kind heeft een inlogcode voor M4th zodat hij of zij overal kan inloggen, dus ook thuis. Een onderdeel van deze methode is Rekentuin: een digitaal automatiseringsprogramma waar uw kind ook thuis aan kan werken wanneer hij of zij dat wil.

Taal: Staal
Deze methode gaat uit van 8 thema’s.
Elke dag is er een taalles: woordenschat, taal verkennen, grammatica, spreken en luisteren of schrijven. In de derde week is er een toets. Naar aanleiding van de toets werken de kinderen verder op eigen niveau.

Spelling: Staal
In de les wordt een spellingafspraak aangeboden en met bijbehorende woorden ingeoefend (4x per week). Na 3 weken volgt een toets. De aangeboden spellingafspraken komen iedere week terug. Omdat de kinderen deze afspraken moeten herhalen en inoefenen krijgen de kinderen een boekje waarin de afspraken staan vermeld, zodat ze deze bij alle vakken kunnen gebruiken.

Lezen: Estafette (technisch lezen) / Lezen in beeld (begrijpend lezen)
Estafette: 2 instructie leeslessen per week. We werken met aanpak 1, 2, 3 (instructieniveaus). Daarnaast is er nog voorlezen/leespromotie en lezen kinderen geregeld in hun zelfgekozen boek.
Lezen in beeld: Door middel van de leessleutels (leestechnieken) leren de kinderen teksten begrijpen, wat betreft de inhoud, herkomst en doel.

Verkeer: Wijzer door het verkeer.
Voorrang, je plek op de weg, fietsen en verkeersomstandigheden zijn zaken die aan bod komen. We zullen hier 1 maal per week aan werken.

Wereldoriëntatie: Blink
Voor de zaakvakken werken we van groep 5 t/m 8 met de methodes van Blink educatie. Grenzeloos voor aardrijkskunde, Binnenstebuiten voor natuur en Eigentijds voor geschiedenis. Dit zijn digitale methodes waarin zelf ontdekken en doen voorop staat. Ze werken vanuit het principe;’ Voelen is onthouden.’ Elke les bevat een nieuwe uitdaging; een vraag die leerlingen zelf gaan beantwoorden.

Deze methode laat kinderen stap voor stap ontdekken en ervaren. Met prachtige foto’s, duidelijke animaties, filmpjes, haalbare onderzoeken en praktische doe-opdrachten.
De les begint samen op het digibord en de verwerking is voor de kinderen nog in een werkboek (aardrijkskunde en natuur) of op hun tablet (geschiedenis).

Alle kinderen krijgen een inlogcode waarmee ze kunnen inloggen op www.blinkstart.nl OOK THUIS!
Hier vinden zij hun eigen leeromgeving, de lessen waar we mee bezig zijn, de filmpjes, extra informatie en de bronnenbladen. Ook kunnen zij het spel topomaster spelen, om zo de topografie te oefenen.

Voor de toetsen krijgen kinderen een leerblad mee naar huis, zodat ze deze thuis kunnen voorbereiden. Bij aardrijkskunde hoort ook topografie. De leerlingen krijgen voor topografie zes keer per jaar een blad mee naar huis om thuis de topografie van Europa te leren, waarna zij er een toets over krijgen.

Schrijven: Pennenstreken
We hebben 1 schrijfles per week. We schrijven volgens het methodisch schift, dus we schrijven aan elkaar.

Handvaardigheid/Tekenen
Kinderen maken kennis met verschillende soorten materiaal.

Muziek: 123 zing
Dit is een nieuwe methode met een grote digitale databank, waarin een leerlijn muziek zit en veel losse liedjes. Er is 1 muziekles per week. De kinderen kunnen thuis ook inloggen....

Fides/ Trefwoord.
We werken met de kalender van trefwoord. Elke week worden er activiteiten gedaan, zoals gebed, gedicht, liedje, verhaal of opdracht. We werken ook met de symbolen van Fides.

Engels
In groep 7 werken we met de methode Groove.me . Ook deze methode valt onder Blink educatie en is een digitale methode.
Het is een lesmethode Engels waarbij muziek de basis is van alle lessen. De muziek die gebruikt wordt, is ‘echte’ muziek: bekende popsongs en eigentijdse hits.

In de lessen wordt het thema van het liedje gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij komen alle vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet tot alleen de woorden uit het liedje, maar worden uitgebreid met woorden passend bij het thema.
De spreekvaardigheid en de luister en leesvaardigheid komen aan bod.

Ook Engels zal getoetst worden. Hiervoor zullen de kinderen een leerblad mee naar huis krijgen zodat ze de toets thuis kunnen voorbereiden.

Gym
Elke vrijdag hebben we gymles, waarin materialen en spellen aan de beurt komen.
Onze groep gaat gymmen van 11.10-12.30u in de Kubus. Het is de bedoeling dat de kinderen gymkleding en gymschoenen zonder zwarte zolen dragen. Na de gym mogen de kinderen zelf naar huis of kunnen zij opgehaald worden bij de Kubus. De kinderen die een eigen device mee naar school brengen, halen hun device na de gymles op in de klas. Deze worden dus niet meegenomen naar de gymzaal. De gymlessen worden gegeven door een vakdocent.
Mag uw kind niet gymmen dan vinden wij het fijn als u dit meldt, of dat er een briefje mee komt. Op de lange dagen gaan we ook nog een extra moment bewegen in de vorm van een spel of opdracht.

Techniek
We werken 6 lessen met techniekkisten.

Pauze
Elke dag hebben we pauze van 10.15-10.30u. De kinderen eten in deze pauze een stuk fruit of een koekje. Op maandag, dinsdag en donderdag hebben we pauze van 12.00-12.30u. De kinderen eten dan op school. Natuurlijk bent u verantwoordelijk voor de lunch van uw kind. Probeert u rekening te houden met een gezonde lunch en pauzehap?

Huiswerk:
In groep 7 wordt er gestart met huiswerk op donderdagen. We starten hiermee in de tweede schoolweek. We willen stimuleren dat uw kind het huiswerk zoveel mogelijk zelfstandig probeert te maken. Natuurlijk kunt u uw kind helpen als dat nodig is, maar ze kunnen ook met vragen bij de leerkracht terecht. We willen als school stimuleren dat uw kind zelf aan het huiswerk denkt. Mocht uw kind het prettig vinden om met een agenda te werken dan mag dat, maar dit is niet verplicht.

Naast het maakwerk, krijgen de leerlingen ook geregeld leerwerk mee naar huis. Dit zal zijn voor Engels, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Wij stimuleren de kinderen om geregeld hun proefwerk te leren. Overhoren door ouders kan daar goed bij helpen.

Entreetoets:
Voor de meivakantie wordt in groep 7 de entreetoets afgenomen, bestaande uit rekenen, begrijpend lezen, taal, woordenschat, informatieverwerking en spelling. Dit is een landelijke toets. De uitslag krijgt u enkele weken later. Hierna volgt ook een ouderavond.

Wat kunt u thuis doen?:
U kunt thuis uw kind helpen met de leerbladen van de zaakvakken.
Uw kind heeft dit jaar ook één boekenbeurt en één spreekbeurt. U kunt uw kind hiermee natuurlijk helpen. Het is fijn om samen te bedenken welk onderwerp uw kind interessant vindt. Ook samen de spreekbeurt een paar keer oefenen, is heel leerzaam. Ze kunnen dan nog gebruik maken van de tips die ze van u krijgen.
Ook kunt u altijd met uw kind samen kijken waar we mee bezig zijn. De programma's van BLINK, M4th, rekentuin, en taalzee kunnen de kinderen ook thuis openen.
Lezen blijft zelfs in groep 7 nog belangrijk. We zien wel eens dat kinderen goed op niveau zitten en toch terug zakken omdat ze minder gaan lezen. Dat zou natuurlijk jammer zijn!

Het zou fijn zijn als uw kind ook een tablet/laptop/chromebook mee naar school kan brengen. Wij hebben er op school een aantal extra, maar nooit genoeg voor een hele groep. In elk lokaal staat een afsluitbare kast waarin de tablets veilig opgeborgen kunnen worden. Elke dag gaan ze weer mee naar huis zodat de kinderen thuis verder kunnen werken als zij dat willen én hun tablet kunnen opladen. Kijk thuis eens mee met uw kind en voor extra informatie betreffende de aanschaf en het inrichten van uw computer kunt u natuurlijk op onze website terecht!
De kinderen kunnen ook thuis werken in de meeste van onze digitale methodes. Een link daarvan kunnen ze vinden in de symbaloo van de Heiakker.

In de loop van het jaar kunt u nog meer informatie vinden op het ouderportaal. Mocht u tussentijds vragen hebben, dan kunt u altijd een berichtje sturen via ouderportaal. Uiteraard kunt u na school ook altijd even binnen lopen.


Vriendelijke groet,
Lian van den Boomen

Terug naar overzicht