Welkom in groep 6

4 december 2018

In onze groep 6 worden we alsmaar zelfstandiger in het leren en doelen bepalen.
We werken regelmatig samen met groep 5.
Op maandag en donderdagochtend zien we u tijdens de inloop graag in de klas, zodat u samen met uw kind kunt bekijken wat we allemaal doen!

Rekenen: Exova, M4th
Wij werken met de digitale rekenmethode MATH.
Deze methode bestaat uit verschillende domeinen (rekenonderdelen: bijv. hoofdrekenen, breuken) en deze laatste zijn weer onderverdeeld in levels (niveaus).
De kinderen werken zoveel mogelijk op hun eigen niveau en tempo.
De leerkracht geeft instructie voor nieuwe leerstof via handelen/spelen, plaatjes, tekeningen/schema’s naar uiteindelijk de kale som toe.
De leerkracht haalt de doelen van de les uit de CITO LVS rekenen. Na een groepsanalyse van deze toets bekijkt de leerkracht welke oefenstof aan de hele groep aangeboden moet worden. Daarnaast maakt elke leerling zijn eigen analyse van deze toets. In een leergesprek van leerkracht en leerling worden de individuele doelen per kind bepaald. Vaak krijgt een leerling de instructie van deze leerstof aangeboden in een klein groepje.
De inhoud van de lessen wordt dus zowel door de leerkracht als door de leerling bepaald.

Een onderdeel van deze methode is Rekentuin: een digitaal automatiseringsprogramma.

Taal: Staal
Deze methode gaat uit van 8 thema’s.
Elke dag is er een taalles: woordenschat, taal verkennen, grammatica, spreken en luisteren of schrijven. In de derde week is er een toets. Naar aanleiding van de toes werken de kinderen verder op eigen niveau.

Spelling: Staal
Elke les wordt een spellingafspraak aangeboden en met bijbehorende woorden ingeoefend (5x per week). Na 3 weken volgt een toets. De aangeboden spellingafspraken komen iedere week terug. Omdat de kinderen deze afspraken moeten herhalen en inoefenen krijgen de kinderen een boekje waarin de afspraken staan vermeld, zodat ze deze bij alle vakken kunnen gebruiken.


Lezen:
Estafette:
Dit zijn 2 leeslessen per week van 30 minuten waarin de kinderen onderverdeeld zijn in 3 aanpakken. De aanpakken worden bepaald door de cito scores, avi, dmt en observaties.
Deze groepen zijn vorig schooljaar al vastgesteld en worden tweemaal gedurende het schooljaar opnieuw bekeken. Doel avi eind 6 of een hoger niveau.


Begrijpend lezen : (Lezen in beeld) 1 les per week.
Door middel van de leessleutels (leestechnieken) leren de kinderen teksten begrijpen, wat betreft de inhoud, herkomst en doel.Wereldoriëntatie:
Voor de zaakvakken werken we van groep 5 t/m 8 met de methodes van Blink educatie. Grenzeloos voor aardrijkskunde, Binnenstebuiten voor natuur en Eigentijds voor geschiedenis.
Dit zijn digitale methodes waarin zelf ontdekken en doen voorop staat. Ze werken vanuit het principe;’ Voelen is onthouden.’
Elke les bevat een nieuwe uitdaging; een vraag die leerlingen zelf gaan beantwoorden.
Deze methode laat kinderen stap voor stap ontdekken en ervaren. Met prachtige foto’s, duidelijke animaties, filmpjes, haalbare onderzoeken en praktische doe-opdrachten.
De les begint samen op het digibord en de verwerking is voor de kinderen nog in een werkboek. Dit zou helemaal gedigitaliseerd kunnen worden. Alle kinderen krijgen een inlogcode waarmee ze kunnen inloggen op www.blinkstart.nl
Hier vinden zij hun eigen leeromgeving, de lessen waar we mee bezig zijn, de filmpjes, extra informatie en de bronnenbladen.
Deze methode bewijst dat leren niet stopt op school!
Voor de toetsen krijgen kinderen een leerblad mee naar huis. Zodat ze deze thuis kunnen voorbereiden. Bij aardrijkskunde leren de kinderen dit jaar ook de topo van Nederland zoals, provincies, hoofdsteden en de rivieren.


Schrijven: Pennenstreken
We hebben 1 schrijfles per week. De kinderen schrijven met potloden en pennen van school. Zonder toestemming mogen de kinderen geen pennen, potloden of gummen van thuis meenemen.

Handvaardigheid/Tekenen
Kinderen maken kennis met verschillende soorten materialen en technieken.

Muziek\drama: 123 Zing!
Dit is een nieuwe uitdagende moderne digitale muziekmethode voor de groep 1-8 met een doorlopende leerlijn. Muziek met een grote database en themaliedjes waarbij ook allerlei materialen gebruikt gaan worden.

Sociaal emotionele ontwikkeling.
We werken met Fides en met Trefwoord.
Fides: We maken hierbij gebruik van verschillende symbolen om de gevoelens en dingen die die in de klas spelen te bespreken.
Trefwoord: Ook dit schooljaar zullen we werken met een digitale kalender van Trefwoord. Meerdere momenten in de week wordt er een activiteit gedaan, zoals gebed, gedicht, liedje, verhaal of opdracht.


Gym

Per week is er 1 gymles, op de vrijdag, waarin materialen en spellen aan de beurt komen.
Onze groep gaat gymmen van 8.30-9.45 in de Kubus. De kinderen mogen zelf meteen ’s morgens zelf naar de Kubus lopen. De kinderen die een eigen device mee naar school brengen, brengen hun device voor de gymles naar de klas. Deze worden dus niet meegenomen naar de gymzaal. De gymlessen worden gegeven door een vakdocent. Mag uw kind niet gymmen dan vinden wij het fijn als u dit meldt, of dat er een briefje meegebracht wordt. Op de lange dagen (dit is dus drie keer per week) hebben we ‘s middags ook nog extra momenten om te bewegen in de vorm van een spel of opdracht.


Techniek
We werken 6 lessen met techniekkisten, waarin ze allerlei vaardigheden opdoen.

Terug naar overzicht