Welkom in groep 5

4 december 2018

In onze groep 5 komen de zaakvakken er bij! De leerlingen krijgen voor het eerst ook toetsen mee naar huis om te leren. We werken regelmatig samen met groep 6.
Op maandag en donderdagochtend zien we u tijdens de inloop graag in de klas, zodat u samen met uw kind kunt bekijken wat we allemaal doen!

Rekenen:
Wij werken met de digitale rekenmethode MATH.
Deze methode bestaat uit verschillende domeinen (rekenonderdelen: bijv. hoofdrekenen, keersommen, geld etc.) en deze domeinen zijn weer onderverdeeld in levels (niveaus).
De kinderen werken zoveel mogelijk op hun eigen niveau en tempo.
De leerkracht geeft instructie voor nieuwe leerstof via handelen/spelen, plaatjes, tekeningen/schema’s naar uiteindelijk de kale som toe.
De leerkracht haalt de doelen van de les uit de CITO LVS rekenen. Na een groepsanalyse van deze toets bekijkt de leerkracht welke oefenstof aan de hele groep aangeboden moet worden. Daarnaast maakt elke leerling zijn eigen analyse van deze toets. In een leergesprek van leerkracht en leerling worden de individuele doelen per kind bepaald. Vaak krijgt een leerling de instructie van deze leerstof aangeboden in een klein groepje.
De inhoud van de lessen wordt dus zowel door de leerkracht als door de leerling bepaald. Een onderdeel van deze methode is Rekentuin: een digitaal automatiseringsprogramma.

Spelling: Staal
In elke les wordt een spellingafspraak aangeboden en met bijbehorende woorden ingeoefend (5x per week)
Na 3 weken volgt een toets. De aangeboden spellingafspraken komen iedere week terug. Omdat de kinderen deze spellingafspraken moeten herhalen en inoefenen, krijgen de kinderen een boekje waarin de afspraken staan vermeld, zodat ze deze bij alle vakken kunnen gebruiken.

Taal: Staal
Deze methode gaat uit van 8 thema’s.
Elke dag is er een taalles: woordenschat, taal verkennen, grammatica, spreken en luisteren of schrijven. De derde week is er een toets. Naar aanleiding van de toets werken de kinderen verder op eigen niveau.

Lezen: Estafette
Deze methode gaat uit van drie aanpakken. Van zeer begeleid- naar zelfstandig lezen. De aanpak wordt bepaald door de CITO scores, AVI, DMT en observaties.
Deze groepen zijn vorig schooljaar al vastgesteld en worden twee maal gedurende het schooljaar opnieuw ingedeeld door o.a. de afname van toetsen.
Doel is beheersing AVI eind 5 en/of groei naar een hoger niveau.

Lezen in beeld
Voor begrijpend lezen werken we in groep 5 met de methode Lezen in Beeld (8 blokken)
Door middel van leessleutels(leestechnieken) leren de kinderen teksten begrijpen, wat betreft de inhoud, herkomst en doel.

Zaakvakken
Voor de zaakvakken werken we van groep 5 t/m 8 met de methodes van Blink educatie. Grenzeloos voor aardrijkskunde, Binnenstebuiten voor natuur en techniek en Eigentijds voor geschiedenis.
Dit zijn digitale methodes waarin zelf ontdekken en doen voorop staat. Ze werken vanuit het principe;’ Voelen is onthouden.’
Elke les bevat een nieuwe uitdaging; een vraag die leerlingen zelf gaan beantwoorden.
Deze methode laat kinderen stap voor stap ontdekken en ervaren. Met prachtige foto’s, duidelijke animaties, filmpjes, haalbare onderzoeken en praktische doe-opdrachten.
De les begint samen op het digibord en de verwerking is voor de kinderen nog in een werkboek. Dit zou helemaal gedigitaliseerd kunnen worden. Alle kinderen krijgen een inlogcode waarmee ze kunnen inloggen op www.blinkstart.nl OOK THUIS!
Hier vinden zij hun eigen leeromgeving, de lessen waar we mee bezig zijn, de filmpjes, extra informatie en de bronnenbladen.
Deze methode bewijst dat leren niet stopt op school!
Voor de toetsen krijgen kinderen een leerblad mee naar huis. Zodat ze deze thuis kunnen voorbereiden. Dit is nieuw in groep 5 voor de kinderen. Wij bereiden de kinderen voor op het leren thuis. Als de kinderen goed mee doen tijdens de lessen, scheelt dit al een heleboel voor het leren van de toets.

Verkeer. Wijzer door het verkeer.
Ter sprake komen: Voorrang, wie, waar en waarom? Tekens in het verkeer met licht en/of geluid. Openbaar vervoer. Rotonde. Hoe moet een goede fiets er uit zien? Zien en gezien worden. Verkeer wordt “veilig” verkeer.

Techniek:
We werken met techno-kisten, waarin ze vaardigheden opdoen door ontdekken-maken-
uitproberen en aanpassen, gebruikmakend van verschillende technieken.

Gymnastiek. Bewegen in het basisonderwijs.
Per week is er 1 gymles in gepaste kleding., op de vrijdag, waarin materialen en spellen aan bod komen.
Onze groep gaat gymmen van 8.30-9.45 u in de Kubus. De kinderen die een eigen device mee naar school brengen, brengen hun device voor de gymles naar de klas. Deze worden dus niet meegenomen naar de gymzaal. De gymlessen worden gegeven door een vakdocent.
Mag uw kind niet gymmen dan vinden wij het fijn als u dit meldt.
Op de lange dagen gaan we ook nog een extra moment bewegen in de vorm van een spel of opdracht.

Schrijven:
We oefenen om de letters en hoofdletters van groep 4 steeds vlotter te kunnen schrijven.
De schrijfmethode is vernieuwd met eigentijdse opdrachten!
Enkele hoofdletters worden op een andere manier geschreven. Hier zullen we extra aandacht aan besteden.
De leerlingen gebruiken materialen van school, zoals potloden, gummen en pennen.
Zonder toestemming mogen de kinderen geen pennen, potloden, gummen of etui van thuis meenemen.

Muziek/drama: 123Zing
Muziekbeleving en muziek maken uitgaande van geluidsfragmenten en liedjes.
De kinderen kunnen tijdens het open podium dansen, toneel opvoeren of een instrument bespelen.

Tekenen en handvaardigheid: “Uit de kunst”
Aan de hand van beeldmateriaal wordt een thema en techniek aangeboden. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen.

Sociaal emotionele ontwikkeling:
Fides:We maken hierbij gebruik van verschillende symbolen om de gevoelens en dingen die in de klas spelen te bespreken.

Trefwoord: Ook dit schooljaar zullen we werken met een digitale kalender van trefwoord.
Meerdere momenten in de week wordt er een activiteit gedaan, zoals gebed, gedicht, liedje,
verhaal of opdracht.

Terug naar overzicht